கபாலி கடுப்பானான்

கபாலி ஒரு விலை மாதுவைத் தேடித் போனான். அதுதான் அவனுக்கு முதல் முறை.

அவன் வேட்டியை அவுத்ததும், ஒண்ணரை அடிக்கு பெரிய சுண்ணி இருந்தது. அதைப் பார்த்த அந்த வேசி அதிர்ந்து போய் விட்டாள்.

அவள் சொன்னாள்: “இங்கே பார், உன் சுன்னியை நக்குவேன், சப்புவேன், ஆனால் ஓக்க விட முடியாது.”

கபாலி கடுப்பானான்: “அதை எல்லாம் நானே தினமும் செய்கிறேனே, அதுக்கு நீ எதுக்கு?”

No comments:

Post a Comment

வாசகர்களே, உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்க:

வாசகர்களால், பேசப்படும் தமிழ் காம கதைகள்: