மாணவி கேட்டாள்: “அப்படியானால் ஏன் சார் விந்து தித்திப்பாக இல்லை?

பள்ளியில் ஒரு வகுப்பறையில் ஒன்பதாம் வகுப்பு உயிரியல் பாடம் நடந்து கொண்டிருந்தது. ஆசிரியர் விந்துவை பற்றி விளக்கிக் கொண்டிருந்தார்:

விந்துவை வேதியியல் பரிசோதனைக் கூடத்தில் பாகுபாடு செய்து பார்த்தால், அதில் மிகுதியாக குளூகோஸ் இருப்பது தெரியும்….”

ஒரு மாணவி கேட்டாள்: “சர்க்கரையில் உள்ள அளவு குளூகோஸ் விந்துவில் இருக்குமா, சார்?” ஆசிரியர், “நிச்சயமாக, .. ‘’ என்று புள்ளிவிவரம் தரத் தொடங்கினார்.

அவரை அவசரமாக இடைமறித்து அந்த மாணவி கேட்டாள்: “அப்படியானால் ஏன் சார் விந்து தித்திப்பாக இல்லை?”

வகுப்பில் எல்லோரும் ‘கொல்’ என்று சிரித்தனர். அப்போது தான் அந்த மாணவிக்குப் புரிந்தது தான் கேட்ட கேள்வியின் உட்பொருள்; அவமானத்தில் முகம் சிவக்க வகுப்பைவிட்டு வெளியேறப்போன அந்த மாணவியிடம் ஒரு மாணவன் கிண்டலாகச் சொன்னான்: “அடித் தொண்டையில் சுவை உணரிகள் (taste buds) கிடையாது கண்ணே!

No comments:

Post a Comment

வாசகர்களே, உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்க:

வாசகர்களால், பேசப்படும் தமிழ் காம கதைகள்: