மாயக்கண்ணாடியே, என் சுண்ணி தரையைத் தொட வேண்டும்

ஒரு நாள் ஒரு தம்பதிக்கு ஒரு மாயக்கண்ணாடி கிடைத்தது.

அந்தக் கண்ணாடி முன் நின்று மனைவி சொன்னாள்: “மாயக்கண்ணாடியே, என் முலைகள் முப்பத்து ஆறு சைசுக்கு பெருக்க வேண்டும்.”

மாயக்கண்ணாடி முன் ஒரு புகை மண்டலம் எழுந்தது. என்ன ஆச்சரியம்?? அந்தப் பெண்ணின் முலைகள் உடனே முப்பத்து ஆறு சைசுக்கு பெருத்து விட்டன.

மனைவி மிகுந்த சந்தோசம் அடைய, இப்போது கணவன் கண்ணாடி முன்னாள் சென்று நின்றான்.

அவன் சொன்னான்: “மாயக்கண்ணாடியே, என் சுண்ணி தரையைத் தொட வேண்டும்”

மாயக்கண்ணாடி முன் ஒரு புகை மண்டலம் எழுந்தது..அவன் கால்கள் அறுந்து விழுந்தன.

No comments:

Post a Comment

வாசகர்களே, உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்க:

வாசகர்களால், பேசப்படும் தமிழ் காம கதைகள்: